fbpx
Post
CategoriesEvents

ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ රන්වැට නිරාවරණය කිරීම

Post

ග්ලෝබල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති දසුන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා සහ එම මැතිණියගේ මූල්‍ය දායකත්වය සහ සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ බෝධීන් වහන්සේ වටා ඉදිකරන ලද රන්වැට වර්ෂ 2022-02-16 දිනට යෙදී තිබූ නවමි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනදී විහාරාධිපති ප්‍රමුඛ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිරාවරණය කර පූජා කරනූ ලදි. පිං කැමති සැම මෙම පුන්‍යකර්මය දැක බලා සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා

Screenshot 2022 01 31 at 11.29.08
CategoriesEvents

Ocean Breeze Hotel Residencies Hikka a gilt edged investment

Jan 30 Ocean Breeze Hotel Residencies Hikka a gilt edged investment

Chairman, Global Housing and Real Estate [Pvt] Ltd., Dasun Wickramarathna, introduced his latest development, Ocean Breeze Hotel Residencies Hikka, a Rs. 6.5 Billion project, to an elite audience at the Victorian Room, Kingsbury recently.

Global Housing & Real Estate [Pvt] Ltd is a company that engages in condominium and real estate development activities in Sri Lanka and is a fully owned subsidiary of Global Leasing Limited (GLL) under the Global Group of Companies. The Company was incorporated in 2003 and at present counts for over 18 years’ experience in construction and real estate condominium development.

This our latest project is a guaranteed, risk free, gilt edged investment and will be funded by our Group with private partnership and banking finance which is strategically segregated in various stages of the development to mitigate the risks involved, while our bankers are Bank of Ceylon, Sampath Bank , National Development Bank, Hatton National Bank and Commercial Bank”, said Chairman Wickramarathna, speaking at the launch.

We hope to have the ground breaking ceremony in March this year, with project completion in 36 months. Strategically located with beach frontage in Hikkaduwa, Sri Lanka’s most happening coastal area, Ocean Breeze Hotel Residencies – Hikka is set to become a hotspot for the adventurous and free-spirited socialiser and business person who can easily cruse in from the highway for a weekend or longer, thanks to its convenient location close to the highway,” he also said.

A 70-metre beach front development, lined with cool cafes, refined restaurants, a chilled-out beach club, up market boutiques and a spa, it is in close proximity to all beach activities such as snorkeling, fun boards, jet ski and a turtle hatchery, while whale watching is just a mere 15 minutes by boat. This breath-taking integrated resort will define tourism and hospitality in the area and is geared to earn a minimum 30% to 40% capital gain. The project will also generate around 400 direct and indirect job opportunities in and around the area.

“Global Housing & Real Estate (Pvt) Ltd. has grown in stature over the years to become a force, having venturing into various categories and segments of the property development industry and we continuously strive ahead of our competitors in delivering products which are innovative and which add value for all our stakeholders. 

Whether you are a seasoned investor or a first time buyer, we at Global Housing & Real Estate take time to understand exactly what your particular needs are and offer you the best solution, along with a wide range of products which are in our portfolio, whether it’s a traditional apartment, hotel residency or mixed development, with higher long term returns which are guaranteed to exceed your expectations. We have earned the trust and confidence of our clientele and are poised to take our place as a trusted name in the property development sector as well as the undoubted No1 Hotel Residency Developer in Sri Lanka,” he noted.

All construction is carried out by the construction arm of the group, MET Developers Holdings [Pvt] Ltd.

At present the Company has diversified its product portfolio with hotel residency developments in Negombo, Sigiriya and Nuwara Eliya, in addition to traditional condominium developments.

Ocean Breeze Hotel Residencies Hikka comprises 236 luxurious apartments, elegantly designed to blend and harmonise with the natural surroundings, as well as the surrounding cultural and traditional aspects, and is built according to stringent quality standards, and fitted with modern amenities to cater to even the most discerning client.

Ranging from 400 sqft Studio Units to 1721 sqft three bedroom Duplex Dual Key apartments over 22 floors, the apartments cater to all your needs and gives one an affordable hotel experience coupled with the advantage of owning a superior property on the famous Hikka beach. Prices range from Rs.13.5M to Rs.100M plus, with attractive interest free repayment schemes facilitated by leading banks in the country to be paid in 36 months.

Investors could enjoy value added services of generating long term revenue generation by renting, as we offer management of property, thus making it a hassle free investment,” he also noted.

Designed by Anushka Dassanayake, who is the project architect, investors could avail themselves of an apartment by merely paying a reservation fee of Rs. 500,000/- and a 10% down payment.

ETM Leisure Ltd, a fully owned subsidiary of Global Leasing Ltd has been set up to manage the property and generate revenue on the longer run, making it a hassle free one stop shop for investment.

With regards to training, Chairman Wickramarathna said, “I believe in the long term retention of employees, hence we recruit them young and train them on the job to gain experience and exposure under our skilled senior staff”.

Global Housing and Real Estate [Pvt] Ltd caters to the style-conscious traveler in some of the most sought-after destinations in Sri Lanka whilst generating revenue and value for its investors and owners. “We also intend expanding to Ella and Trincomalee as with the development of the highway network, it makes it worthwhile to interconnect all our properties which are within minutes of the highways”.

Ocean Breeze residencies in Negombo and The Kingdom in Sigiriya too will commence commercial operations this year.

Despite Covid, the Global Group has confidence in the country’s economy and it’s resilience and we will continue our focus on the country ’s development,” said Mr. Wickramarathna.

Board of directors: M. D. D. P. Wickramarathna – Chairman/ Managing Director, Mrs. Wickramarathna – Director.

Gallery

News Articles

XmasBazzar Insta
CategoriesEvents

CHRISTMAS BAZAAR 2021

XmasBazzar Insta

Global Housing is privileged to be the main sponsor for “The Christmas Bazaar 2021” organised by Women’s International Club where you can find amazing gifts and goodies with the best offers in town this season…! Don’t miss out the special offers and gift vouchers from GHR too…!!

BeachClean 2
CategoriesEvents

Beach Cleaning Day – Negombo

BeachClean 2 scaled

The Green Practice Committee (GPC) of the Faculty of Medicine (FOM), University of Kelaniya (UOK), is organizing an evening of volunteerism to clean the plastic debris and the nurdles scattered on the Negombo Beach while building a sense of responsibility among the undergraduates at the FOM and the staff. We hope to strengthen the camaraderie between the students and among the staff and pave the way for better communication between the two through a team effort to reduce pollution.

We hope to donate the plastic waste collected to recycling centers and dispose of the other collected waste appropriately. This project aligns with the environmental policy adopted by the University of Kelaniya on 10th December 2014, becoming the first national Green University in Sri Lanka. Increasing awareness of responsible citizenship among the participants and the public and shed a focusing light on initiatives such as The Pearl protectors, who have been doing commendable work in making the environment safe for all is a parallel objective.

As a medical institute, we have been at the forefront of curative medicine and public health initiatives. We aim to set a benchmark in environmental health initiatives. The team participating will be trained in the process and be ready to be dispatched as a task force at an event like the Xpress pearl disaster; should such an unfortunate event recur.

Strengthening the attitudes of social responsibility and volunteerism on the day before the volunteer day is celebrated globally will undoubtedly leave a memorable impression on these young and young at heart contributors. Main Sponsor of the event is Global Housing and Real Estate (Pvt) Ltd and Venue partner is Jetwing Hotels.

259474109 2046861582143066 4158169252679152746 n
CategoriesEvents

GHR makes “The Kingdom – Sigiriya” Greener

259474109 2046861582143066 4158169252679152746 n

Global Housing and Real Estate (PVT) LTD (GHR), the No.1 Hotel Residency developer in Sri Lanka, has taken upon itself to make a sustainable pledge to help preserve the planet through the “GHR Green Pledge”; to help reforest the Planet and negate the environment change for a More Sustainable living.

GHR, which is a dominant player in the Hotel Residency development sector in Sri Lanka has pledged to plant 5 trees per apartment constructed, further strengthening the company`s commitment to the company`s business ethos of being mindful of ‘People, Planet and Profit’. With this new initiative focusing on combatting environment pollution, we look forward to transforming ourselves further, into a ‘Triple Bottom Line’ principle organization,” Mr. Dasun Wickramarathne, Chairman and Managing Director of Global Group of Companies, stated.

In-conjunction to the tress planting campaign, a Seth Pirith chanting with an almsgiving was organized at “The Kingdom – Sigiriya” by GHR. The Kingdom Sigiriya, consist of 108 units caters to those who appreciate the finer things in life and we offer prospective holidaymakers a unique approach to having a holiday home, or to generate a revenue which is generated by GHR by managing such property on behalf of the client. Choosing perfect location in Sigiriya ensures a wonderfully lush landscape, with unobstructed views of the spectacular countryside and direct sight of the ancient rock fortress. This makes owning your own apartment an excellent investment, either as weekend getaway or as a revenue generating asset. in the country’s most visited tourist destination.

GHR, was incorporated in 2003 and it is a fully owned subsidiary of Global Leasing Ltd and a member of the Global Group of companies, which has grown in stature over the years to be a force venturing into various categories and segments of the property development industry, we continuously strive ahead of our competitors in delivering products which are innovative and which adds value towards all our stakeholders. The company has grown from pillar to pillar and has completed over 350 Luxury apartment in Colombo and Suburbs. At present GHR has focused its Hotel Residential Luxury Apartments in Negombo, Sigiriya, Nuweraeliya and intend to launch at Crown the beach front of Hikkaduwa.

Pirith 08
CategoriesEvents

Pirith chanting ceremony

A Pirith chanting ceremony to invoke blessings on the inauguration of the Global Premier at No. 50, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07 got underway on Friday (15-10-2021) morning.

The Global Group Management and senior officers were present there to listen to Pirith chanting at the new main building of the Global Group.